سلحشوران : نجات قلعه

 

چه کسی اولین پایان دهنده ی این بازیه ؟!!
چرا من به نجات قلعه معتاد میشم ؟!!

چقدر چیز دیگه مونده که باید در مورد وطنم ، میراثم و اسطوره هام بدونم ؟!!

** اینها سوالاتیه که بعد از چند روز بازی کردن «نجات قلعه» از خودتون میپرسین **

ویژگی ها

چرا سحلشوران : نجات قلعه ؟!